Skip links

Algemene voorwaarden

LEGAL

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CBL SOLUTIONS BVBA

1 – Offerte

* Na ondertekening van bestek en betaling van het overeengekomen voorschot stuurt CBL solutions bvba, verder vernoemd als “CBL”, een bevestiging van aanvaarding van de opdracht met bevestiging van prijs, planning, levering en uitvoering der werken. Bestelling wordt definitief 8 dagen na deze bevestiging tenzij anders overeengekomen. Bijkomende opdrachten tijdens de werken dienen schriftelijk te worden bevestigd en worden afzonderlijk gefactureerd. In regie rekent CBL volgens het overeengekomen uurtarief dat vermeld staat op de offerte.

* De aanvaarding van de offerte kan ook via mail of sms of elk ander geschrift en mag met alle middelen van recht bewezen worden. De klant kan zich niet beroepen op het niet bestaan van een overeenkomst omdat er geen voorschot werd voldaan, CBL wel. Bovenop de huidige algemene voorwaarden, worden de rechten en plichten van de partijen vastgelegd door de overeenkomst.

* Onze prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. De prijsoffertes zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgesteld. Alle wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de klant. Onze plannen, tekeningen, schetsen, opgaven, offerte en berekeningen blijven eigendom van CBL en kunnen zonder onze voorafgaandelijke instemming onder geen beding aan derden worden meegedeeld. Onze offertes zijn slechts geldig voor een maximum termijn van 1 maand na datum van de offerte. Indien de bestelling later geplaatst wordt, dient er expliciet aanvaarding te zijn door CBL en kan dit aanleiding geven tot prijsherziening en/of wijziging van de modaliteiten in welk geval de koper kan afzien van de bestelling.

Elk werk van opruiming en/of schoonmaak zal in supplement aan de klant worden gefactureerd.

2 – Werfinrichting

* Het leveren en plaatsen van de aardingslus is ten laste van de eigenaar. Deze dient minder dan 30 ohm te zijn.

* Het leveren en plaatsen van de aansluitkabels en/of wachtbuizen voor aansluiting van elektriciteit, kabeldistributie en telefoon zijn ten laste van de eigenaar of tegen meerprijs te voorzien door CBL. De watervaste meterplaat is niet voorzien in deze offerte.

* Water en elektriciteit, om de werken te kunnen uitvoeren dienen gratis ter beschikking gesteld te worden.

* Restafval van buizen, kabels, draden, verpakking, enz wordt van de werf verwijderd door CBL.

* Indien de werf gelegen is in een betalende parkeerzone worden deze kosten doorgerekend.

* Puinafval van slijp- en kapwerk wordt opgeruimd en op de werf in een ter beschikking gestelde container of stortplaats gestort. Het afvoeren van puin is niet in deze offerte inbegrepen.

* Al de administratieve aanvragen voor: premies-subsidies, het inrichten van de werf, aansluitingen van voorlopige meters van water-elektriciteit-kabel, wettelijke keuringen, voorbehouden van parkeerplaatsen, plaatsen van containers of hoogtewerkers, huren van stroomgeneratoren of droogmachines… worden door CBL gedaan in opdracht van de klant. De kosten hiervan zijn niet in het bestek begrepen en worden door de klant gedragen.

* Alle aanbiedingen en termijnen worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in​ de door CBL verstrekte gegevens zijn toelaatbaar. 
* De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door het niet melden van verborgen putten, kabels, buizen, gebreken of onjuistheden aan de werf , materieel of materialen

3 – Levertermijnen / planning

* Opgaven van levertijden zijn telkens bij benadering,  Behoudens opzet​ of grove schuld is CBL voor overschrijding nooit aansprakelijk.​ Voor enige directe of indirecte schade waarvoor CBL in deze voorwaarden de aansprakelijkheid​ niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal CBL niet aansprakelijk zijn, behoudens​ schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid.

* Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/of facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Onzichtbare gebreken dienen binnen het jaar na factuurdatum schriftelijk worden gemeld. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

* Indien andere professionelen tegelijkertijd met de verkoper-installateur werken, dient de klant er voor te zorgen dat de normale vooruitgang van de werken van de verkoper-installateur niet wordt gestoord. Indien dit het geval zou zijn, worden de uitvoeringstermijnen verlengd. De verloren en niet recupereerbare wachttijden zullen in supplement worden gefactureerd.

4 – Conformiteit en veiligheid

* Alle installaties moeten aan de wettelijke, of door de elektrische distributienetten ingestelde reglementering beantwoorden (AREI).

* De controle van de installaties en de kosten die daaraan verbonden zijn vallen ten laste van de klant.

* Wanneer er verschillende aannemers tegelijk of achtereenvolgend, zelfs indien ze elkaar opvolgen zonder elkaar te ontmoeten, op een werf tewerkgesteld zijn, zullen de werken niet beginnen voor de aanduiding van een werfcoördinator inzake veiligheid en gezondheid en de ontvangst van zijn verslag. Op werven kleiner dan 500 m2, zou de aannemer of de architect die de nodige vorming gevolgd heeft, aangeduid kunnen worden als werfcoördinator. Indien de veiligheidsverplichtingen niet nageleefd worden, zal het werk geschorst worden zolang de werf niet aan de veiligheidseisen beantwoordt.

5 – Overmacht

* In geval van overmacht is de partij die hiervan het slachtoffer is, bevrijd van elke verantwoordelijkheid. Zij kan de verbintenissen verminderen, de  overeenkomst verbreken of de uitvoering ervan teniet doen of opschorten, zonder dat zij verplicht is enige schadevergoeding te betalen.

*  Partijen beschouwen met name volgende gebeurtenissen als gevallen van overmacht: oorlogen, burgeroorlogen, stakingen, lock-outs, onderbreking van machines, brand, overstroming, opschorting van de transportmiddelen, moeilijkheden bij het voorzien van basismaterialen, materialen en energie, beperkingen of bepalingen opgelegd door de overheden.

6 – Annulering overeenkomst

* Aan de zijde van CBL
a) eenmaal de bestelling is geplaatst, is annulering of terugzending enkel mogelijk mits wederzijds akkoord. Zo de overeenkomst daarentegen door één der partijen eenzijdig verbroken wordt, kan de andere partij geheel of gedeeltelijk, ofwel de volledige uitvoering in natura ervan eigen, ofwel schadevergoeding vorderen, gelijk aan 30% van het nog uit te voeren gedeelte, waarbij het uitgevoerde gedeelte in elk geval volledig dient betaald te worden. Als uitgevoerd wordt beschouwd; alles wat op maat is gemaakt of dient gemaakt, geïnstalleerd is en reeds in productie/bestelling is.

b) indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering of gelijkwaardige feiten tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. 

* CBL behoudt zich echter​ uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen​ aan te brengen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische​ vooruitgang. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.​ 

7 – Waarborg


* De waarborg op onze goederen beperkt zich tot de gratis vervanging van alle door ons gebrekkig bevonden stukken, met uitsluiting van welk danige vergoeding. Het gebrek van de zaak mag niet te wijten zijn aan een handeling of nalaten door de koper. Goederen welke niet tot onze eigen fabricatie behoren, vallen buiten onze verantwoordelijkheid voor wat de waarborg betreft. Voor deze gelden enkel de waarborgen van de respectievelijke fabrikanten. Goederen geplaatst door ons die aangeleverd werden door de klant genieten geen enkele garantie van ons, ook niet qua werkuren indien er zich een probleem mee voordoet.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, inclusief bedrijfsschade, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan ons toerekenbaar en dan na ingebrekestelling per aangetekend schrijven. Wederpartij vrijwaart ons in dit verband tegen aanspraken van derden. Indien wij er toch toe gehouden zouden zijn enige schade te vergoeden aan wederpartij, dan zal deze vergoeding nooit meer bedragen dan 5% van het offertebedrag, dan wel – in geval van regie – maximaal 5% van de gezonden facturen. Elke aanspraak op schadevergoeding of herstel van voor de oplevering ontstane schade, vervalt indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering schriftelijk kenbaar is gemaakt.

* Alle geleverde materialen , zelfs na plaatsing, blijven eigendom van CBL tot op het ogenblik van volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van de goederen en materieel dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een goede ABR verzekering alsook verzekering tegen brand- en stormschade, dit alles ten voordele van CBL.

* De ingebruikneming van het goed wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de werken en aanvaarding ervan, in hun totaliteit.

* Het weigeren van bijkomende opdrachten geeft de klant niet het recht de totale opdracht te vernietigen. De partij die eenzijdig de overeenkomst verbreekt is aan de andere partij een schadevergoeding verschuldigd van twintig procent van de totale prijs inclusief belastingen.

8 – Prijzen


* De prijzen van de Aannemer zijn in belangrijke mate afhankelijk van de fluctuaties van de prijzen in de grondstoffen alsook van de prijzen van externe leveranciers van producten en materialen die worden verwerkt door de Aannemer. Indien zich sedert de datum van ondertekening van de overeenkomst prijsstijgingen zouden voordoen van meer dan 5%  in de grondstofprijzen en/of de prijzen van voormelde externe leveranciers, dienen deze prijzen te worden herzien en zal de Aannemer deze prijsstijgingen doorrekenen aan de Klant ten belope van maximum 80% van de totale prijs.
Dienen wij goederen voor de klant te importeren, dan zullen verhogingen van taksen, verzekeringspremie, vervoertarieven, enz…, welke pas ingetreden zijn na het tot stand komen van de verkoop en die de prijs bezwaren, voor hetzelfde bedrag aan de klant doorgerekend worden. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelf verwerkt of herverkoopt, draagt hij vanaf dat ogenblik aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop. Indien wij op een werk speciaal moeten terugkomen voor een bijkomende bestelling of voor afwerking van de oorspronkelijk bestelde inrichting ingevolge nalatigheid of wens van de klant of van derden, zal voor dit gedeelte het vervoer en de werkuren aangerekend worden, aan regie prijzen vanaf ons magazijn tot terug in ons magazijn, zelfs moest deze bestelling in de offerte begrepen zijn.
Alle wijzigingen die aan de bestelling aangebracht worden, of meerwerken die gevraagd worden, zullen door ons na uitvoering eveneens aldus in regie verrekend worden. In regie uitgevoerd wordt geacht, alle werken en leveringen die niet begrepen zijn in een aanvaarde offerte.

* In geval van prijsveranderingen van het materiaal, de lonen, de sociale lasten of speciale belastingen, kunnen deze aangepast worden volgens de prijsherziening die met het aanbod samengevoegd wordt.

* Al de facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen. Bij gebrek loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per maand tot datum van effectieve betaling met een minimum van 25€/maand, verhoogd met de inningskosten.

Bij niet betaling van de afgesproken voorschotten kunnen de werken voor onbepaalde tijd worden opgeschort.